Regulamin


1. Każdy uczestnik Jagacon wchodząc na teren Jagaconu lub nabywając wejściówkę akredytacyjną (5-20 zł) akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w Jagaconie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Tygiel, Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich (zwanych dalej Organizatorem) lub jego członków.

3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Jagaconu bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów. Osoby te zostaną również wylegitymowane, a ich dane zostaną przekazane do akredytacji.

4. Regulamin dostępny będzie: na stronie internetowej www.jagacon.pl i w punkcie akredytacyjnym na terenie Jagaconu.

5. Jagacon odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich przy ulicy Kieleckiej 9, w dniach 28 – 30 lipca 2017 r.

6. Na terenie Jagaconu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach od 14:00 (28.07.2017r.) do godziny 15:00 (30.07.2017r.)

7. Na terenie Jagaconu mogą przebywać jedynie osoby akredytowane posiadające wejściówkę do tego uprawniającą.

8. Na terenie Jagaconu po godzinie 22:00 mogą przebywać osoby w wieku 15 lat wzwyż.

9. Każdy akredytowany uczestnik zobowiązany jest nosić przy sobie wejściówkę. Celowe pozbycie się lub uszkodzenie wejściówki może skutkować niewpuszczeniem na teren Jagaconu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia lub zagubienia wejściówki należy zgłosić się do akredytacji w celu otrzymania nowej.

10. Osobom nie posiadającym wejściówki służby porządkowe wskażą najkrótszą drogę do wyjścia.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

12. Na terenie Konwentu znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu a także o podanie tych informacji w specjalnym formularzu dostępnym w punkcie akredytacyjnym.

13. Osoby niepełnoletnie (od 15 lat wzwyż) zobowiązane są przedstawić przy akredytacji pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Jagaconie po godzinie 22:00 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody dostępny będzie na stronie internetowej www.jagacon.pl.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

15. Zabronione jest wnoszenie na teren Jagaconu:

-broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;

-broni pneumatycznej (ASG, paintball);

-amunicji do wyżej wymienionych;

-broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);

-broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);

-materiałów wybuchowych;

-substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

16. Przedmioty wymienione w pkt. 15 wolno wnosić po uzyskaniu zgody Organizatora Jagaconu (Stowarzyszenie Tygiel), jeśli przedmioty te są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.

17. Podczas trwania Jagaconu zabronione jest kierowanie broni lub jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Jagaconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił on na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć, lub pokazów).

18. Uczestnicy Jagaconu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.

19. Na terenie Jagaconu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

20. Na terenie Jagaconu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynkach. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz.

21. Na terenie Jagaconu obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.

22. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Jagaconu.

23. Każdy uczestnik Jagaconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorowi Głównemu Jagaconu – jego decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Jagaconu organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Jagaconu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

25. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na terenie Jagaconu nie została uzgodniona z Organizatorem Jagaconu, zostaną z terenu Jagaconu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

26. Na terenie Jagaconu noclegi są dozwolone tylko w przypadku posiadania wejściówki akredytacyjnej. Będą one miały miejsce w wyznaczonych salach noclegowych (Sleep Room). W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Organizatorami.

27. W salach oznaczonych jako „Sleep Room” cisza nocna obowiązuje od godz. 24:00 do godz. 7:00. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z niej proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

28. Sale prelekcyjne w godzinach od 00:00 do 10:00 będą zamknięte.

29. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana. W przypadku rażących uszkodzeń sali dostrzeżonych podczas jej wydawania Prelegenci zobowiązani są powiadomić o tym Organizatorów.

30. Na terenie Jagaconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prelegentów) podczas trwania Jagaconu.

32. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Jagaconu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.